Follow

RT @tauss@twitter.com

@pjebsen@twitter.com @hardlyiron@twitter.com @DJVde@twitter.com @_verdi@twitter.com @djuverdi@twitter.com ... denke, @welchering@twitter.com kann mehr als ein Lied zum DJV in derzeitigem Zustand singen...

🐦🔗: twitter.com/tauss/status/13301

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community