Follow

3660 Füferli dem Einzahlautomat gefüttert. Automat abgestürzt 🙈

@antifarben
Er hät fertig zellt, häts aber nöd gschafft z'verbueche. Han denn aglüte, si müends nahzelle, es gaht efach 3-4 Täg.

@antifarben De Rescht isch jetzt als "MANUELLE BUCHUNG - Korrekturbuchung" ufem Konto :-D

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community