Tiens, je me demande, y a quoi comme noyaux hormis Linux ? Si je me trompe pas, y a tous les #BSD, mais y a d'autres trucs? Il existe quoi en #OS qui les utilisent?

#OpenBSD #FreeBSD

@june hi ha els (els nuclis/noyaux són relacionats però diferents).
També hi ha Plan9, haiku, Darwin, ...

@evilham gracias, no esta mi pregunta pero eres muy bonièo de respondar
Follow

@june sí que és la teva pregunta ^^

Són 3 sistemes operatius amb kernels diferents de i

Darwin (~~ XNU Kernel):
fr.wikipedia.org/wiki/Darwin_(

Plan9 (OS+Kernel):
fr.wikipedia.org/wiki/Plan_9_f

Haiku (OS+Kernel):
fr.wikipedia.org/wiki/Haiku_(s

· · Web · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community