Follow

Feu coses fantàstiques en les vostres llengües i deixeu-vos de complexes anacrònics, propis d'èpoques en que tot el que no fos grec era bàrbar, ignorant, incivilitzat.

youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEf

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community