Follow

@nadwrazliwy_designer heheh, nawet ta pani z głupawym uśmiechem wie, że w tej reklamie chodzi właśnie o to, by sobą nie być... :anarchismred: 😎

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community