Follow

Välkommen till Nobelprisgalan 2020 från Methodisch inkorrekt. Methodisch inkorrekt Folge 177 - "Nobelpreis Sonderfolge 2020" mit unserer persönlichen Beurteilung der Preisträger:innen. Spoiler: Wir sind recht zufrieden. minkorrekt.de/mi177-nobelpreis

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social – a Fediverse instance for & by the Chaos community