Follow

W miarę fartowna koincydencja zdarzeń czyni życie bardziej znośnym, chociaż każdy wie, że takie sytuacje, to sinusoidalne stany, kapryśne, niemal zawsze skokowe..
kształtuje nawet wtedy gdy to niefart zakrada się pomiędzy nas, a rzeczywistość; na linii: recepcja // reakcja znowu jesteśmy sparaliżowani jakimś rodzajem niemocy.

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

chaos.social - because anarchy is much more fun with friends.
chaos.social is a small Mastodon instance for and by the Chaos community surrounding the Chaos Computer Club. We provide a small community space - Be excellent to each other, and have a look at what that means around here.
Follow @ordnung for low-traffic instance-related updates.
The primary instance languages are German and English.