Follow

Nareszcie zapałki z sensowną szatą graficzną, z motywem przypominającym etykiety zapałczane z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Ciekawa nisza grafiki użytkowej..

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!