Follow

Co za zjebana inercja..
Całym sobą zbieram się, by kilka zaplanowanych wyrzygów zamienić na wpisy blogowe. Knebel w ustach, myśli lepiące się bezładnie, rozmywający się horyzont i ja w samym środku tego gówna..
Przesyt-niedosyt; na krawędzi podjęcia kilku ważnych decyzji mój kompas wariuje jak w pobliżu bieguna..

open.spotify.com/track/6Hjb7jY

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!