Follow

Idziemy jak przecinak!
Przedsezonowe mecze dały kopa chłopakom z Jastrzębia, dzięki czemu startujemy w sezonie 2019/2020 z samymi wygranymi i na pierwszym miejscu w tabeli (dziś rzeźnia nad PZHL Katowice U23 - 10:1)!

Tylko !! Tylko zwycięstwo!!

Sign in to participate in the conversation
chaos.social

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!